Öppenvård

Sociallux öppenvård Balansen har ramavtal med kommuner i Stockholms län kring olika insatser inom öppenvården som t ex bryta riskbeteende och bryta socialt nedbrytande beteende. Klienterna är oftast barn och unga men även vuxna. Insatserna riktar sig in på klienter som t ex är hemmasittare eller klienter med olika diagnoser inom NPS, ADHD, ätstörningar, hedersrelaterad problematik, riskbruk, normbrytande beteende, kriminalitet och sysselsättning. I dessa ärenden tillsätts en kvalificerad kontaktperson som samverkar med vårdnadshavare och skola - arbetet börjar oftast i hemmet så att man kan arbeta ut klienten. Lösningarna skräddarsys efter kundens önskemål. Vi har genom åren lyckats motivera klienter till både skola, fysisk aktivitet och till socialt umgänge.

Nyckeln till lösningen för oss är relationsskapandet, bemötandet, tålamod, samarbetet med klienten och dess nätverk. Relationen och tilliten från klienten är vårt största, viktigaste fokus och är den avgörande faktorn för ett framgångsrikt arbete. Sociallux jobbar alltid utifrån fyra mål:

1. Öka graden av funktionella och önskvärda beteende.
2. Öka graden av funktionell kommunikation och relation inom familjen.
3. Öka graden av närvaro i skola eller annan sysselsättning
4. Undvika placering på institution.

Vår personal är specialutbildade behandlare och har sina olika kompetensområden som vi matchar efter kundens förfrågan. De metoder vi arbetar utifrån är bland annat: MI, DBT, Patriark, FREDA, Trappansamtal, familjebehandling, TMO, 12-stegs modellen, återfallsprevention, ART, KBT, ADL och färdighetsträning.

Vi arbetar för att det ska vara kontinuitet i samtliga uppdrag, vilket innebär att vi har en fast kontaktperson och arbetsgrupp kring våra uppdrag. Vi på Sociallux arbetar för att hitta alternativa sätt till att lösa problem utifrån barnets bästa. Vi använder klienternas styrkor och skapar möjligheter tillsammans med dem, då delaktighet är en viktig faktor. Vi löser små och stora knutar, samverkar med klientens nätverk samt andra aktörer i ärendet.

Sociallux har tillstånd från IVO för att bedriva behandlingsinsatser i öppen form.

Familjer och vuxna med behov av särskilda insatser

Vi tar emot familjer och enskilda vuxna som har behov av ett relativt omfattande stöd, behandling och/eller utredning (kartläggning). Familjen eller den enskilde ska ha förmågan att klara av ett eget boende men har ett tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under den tid insatsen genomförs.

De får regelbundna samtal med olika inriktning beroende på insats. Enskilda samtal med föräldrar, familjesamtal med barn/ungdomar och föräldrar samt barnsamtal. Samspelsobservationer, praktiskt pedagogiskt stöd, kartläggning/utredning utifrån BBICs risk- och skyddsfaktorer samt behovsområden etc.