HVB Lugnet har en anmäld inspektion 27 april 2022

2022-10-04

IVO har inte uppmärksammat några brister inom de områdena som tillsynen omfattat och avslutar därför ärendet. Skälen för beslutet baseras utifrån de uppgifter som framkommit i tillsynen. IVO bedömer att:

  • Verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet.
  • Verksamheten har förutsättningar att ge inskrivna ungdomar en trygg och säker vård.
  • Verksamheten har utrett en allvarlig händelse i enlighet med gällande bestämmelser.
  • Verksamheten har tagit emot och utrett de aktuella klagomålet i enlighet med kraven som framgår av 5 kap. 3§ SOSFS 2011:9.
Just nu har vi en ledig plats på HVB Bryggan, vid förfrågan vänligen kontakta föreståndare Zeineb på 0723-30 97 06 eller mejla din förfrågan till Zeineb@sociallux.se