HVB Lugnet har en anmäld inspektion 27 april 2022

2022-10-04

IVO har inte uppmärksammat några brister inom de områdena som tillsynen omfattat och avslutar därför ärendet. Skälen för beslutet baseras utifrån de uppgifter som framkommit i tillsynen. IVO bedömer att:

  • Verksamheten bedrivs i enlighet med tillståndet.
  • Verksamheten har förutsättningar att ge inskrivna ungdomar en trygg och säker vård.
  • Verksamheten har utrett en allvarlig händelse i enlighet med gällande bestämmelser.
  • Verksamheten har tagit emot och utrett de aktuella klagomålet i enlighet med kraven som framgår av 5 kap. 3§ SOSFS 2011:9.
Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.